ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ผู้แต่ง: ธาดา ธราดล

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระครูวินัยธร มั่น ภูริทัตโต หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทยเป็นผู้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-04-28 14:24