ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

รายชื่อคณะผู้จัดทา
พ.อ.พีรพงศ์ ไวกาสี
พ.อ.เกียรติชัย โอภาโส
พ.ท.ธัญญวิทย์ พงษ์โพธิ์
พ.ท.เจนวิทย์ มะวิญธร
ช่องทางติดต่อเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ส่วนวิชายุทธวิธี
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ถนน เทอดดาริ แขวง ถนนนครไชยศรี
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๔๑ ๔๐๔๗
www.cgsc.ac.th

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-04 01:01
2018-12-20 01:01
2018-12-20 01:01
2018-08-04 01:02
2017-03-21 10:12
2016-12-17 00:00
2016-11-28 00:21
2016-06-29 10:40