ข้อมูล eBook

ชื่อ: ญี่ปุ่น การก่อตัวเป็นชาติสมัยใหม่

ผู้แต่ง: พรรณี ฉัตรพลรักษ์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารบัญ บทที่ 1 บทนำ | บทที่ 2 ภูมิหลังของการฟื้นฟูสมัยเมอิจิ | บทที่ 3 สมัยฟื้นฟู | บทที่ 4 การปรับปรุงเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยแรกฯ | บทที่ 5 การวางรากฐานเกี่ยวกับที่ดินไร่นาและผลทางสังคมที่ตามมา | บทที่ 6 พรรคและการเมือง | บทสรุป