ข้อมูล eBook

ชื่อ: ญี่ปุ่น ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต

ผู้แต่ง: ทากามิทซุ ซะว่า

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารบัญ อาทิ : บทนำ:เงามืดที่ครอบคลุมญี่ปุ่นตอนปลาย ศ.20 | บทที่ 1 ญี่ปุ่นบนขอบปากเหวลึก - หวนกลับไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจถดถอยในปี 1990 - การล่มสลายของระบบการเมืองในปี 1955 กับความยุ่งเหยิงทางการเมือง - อวสานของการจ้างงานถาวร | บทที่ 2 หลักการและยุทธศาสตร์ในการ "ปฏิรูปใหญ่ครั้งที่ 3" - ระบบแบบญี่ปุ่่นที่กำลังจะหมดประสิทธิภาพไปเอง - จะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้อย่างไร - การปฏิรูปการศึกษาเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด - ประชาชนควรมีความสุขสบายใกล้เคียงกับระดับความเจริญของประเทศ | บทที่ 3 อุปสรรคที่มีต้นเหตุมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศต่างๆ ในเอเชีย - ศ.20 เป็นศตวรรษแห่งนวัตกรรม - ปัญหาเคนส์ (Keynes) และปัญหามัลธัส (Malthus) ใน ศ.21 - อุปสรรคที่เกิดจากการเพ่ิมอุณหภูมิของโลก | บทที่ 4 การเผชิญอุปสรรคด้วยสายตาที่กว้างไกลครอบคลุมไปทั่วโลก | บทสรุป : เอเชียตะวันออกในปี 2010