ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คำถามใดที่เทวดาเคยถาม พระพุทธเข้าทรงเคยตอบ
ทุกข้อสงสัยที่เคยเป็นความลับของชนชั้นสวรรค์
บัดนี้ได้สมควรแก่เวลาที่เราเหล่ามนุษย์จะได้ร่วมรับรู้แล้ว
"