ข้อมูล eBook

ชื่อ: กว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้

ผู้แต่ง: บัวอุษา

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จนอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพุทธโคดม บรมศาสดาของศาสนาพุทธ นับตั้งแต่พระองค์ อุบัติขึ้นและทรงบำเพ็ญบารมีจนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ทรงประเสริฐสุดในธรรม และเสด็จสู่ปรินิพพาน อันเป็นหนทางดับทุกข์หมดทั้งสิ้น โดยแท้จริงแล้วมีข้อมูลและมีผู้เผยแพร่พุทธประวัติในหลากหลายรูป แบบต่อสาธารณชน แต่หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในแง่มุมที่ต้องทรงใช้ความวิริยะ ต้องลำบากพระวรกาย อดทน ทรมาน และทดลองวิธีการต่างๆ จนแม้แต่พระองค์เองก็เคยทรงเล่าให้พระสาวกฟังว่า เกือบทำให้พระองค์ต้องทรงสิ้นพระชนม์ ทรงต้องใช้เวลาหลายปีบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้
ซึ่งทรงต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดกว่าจะบรรลุผลสำเร็จ ได้ และพบหนทางดับทุกข์นำมาสอนผู้อื่นด้วยพระเมตตา เพื่อให้มนุษย์ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ เช่นเดียวกับพระองค์ พระองค์ต้องผจญกับหมู่มารมากมาย กว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งเป็นแบบอย่างของความวิริยะ อุตสาหะ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระธรรม อันเป็นคำสอนที่ทรงทิ้งไว้ให้ ผู้คนทั้งหลายในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-23 01:02